Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ma na celu ułatwienie Klientom korzystania z Aplikacji mobilnej pod nazwą Bonus E.Leclerc [dalej jako: Aplikacja mobilna] i umożliwienie Klientom uzyskania jak najszerszej wiedzy o przedmiocie udziału w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc za pośrednictwem Aplikacji, a także wskazanie Klientom na katalog ich uprawnień i obowiązków związanych z instalacją i aktywnym korzystaniem z Aplikacji. Regulamin skierowany jest do Konsumentów. Powyższe założenia należy brać po uwagę dokonując wykładni postanowień Regulaminu. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§1. POJĘCIA

 1. Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Galec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 522 25 86 670.

 2. Usługobiorcą [zwanym także Klientem] jest każdy klient sklepu E.Leclerc, który korzysta z Aplikacji mobilnej zainstalowanej na własnym urządzeniu mobilnym w celu aktywnego uczestnictwa w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc.

 3. Usługą jest udostępnienie Klientowi możliwości instalacji Aplikacji mobilnej we własnym urządzeniu mobilnym oraz aktywnego korzystania z tej Aplikacji w celu czerpania korzyści z udziału w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc

 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w Regulaminie programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc [regulamin znajdziesz tutaj: LINK]

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym www.leclerc.pl/bonus/sude, w Punktach Obsługi Klientów w Sklepach oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej przed zadeklarowaniem udziału w programie lojalnościowym Bonus E.Leclerc w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i trwałe pobrania na urządzenie w formacie pliku .pdf.

 2. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji mobilnej.

 3. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji mobilnej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

 4. Obowiązkiem każdego Klienta jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Aplikacji mobilnej.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§3. TREŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się Regulamin Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc [www.leclerc.pl/bonus/regulamin], przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§4. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.

 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Aplikacji mobilnej świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, w szczególności umożliwia zainstalowanie na własnym urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) Aplikacji, zapoznawanie się na bieżąco z informacjami dotyczącymi Usługodawcy oraz aktualną ofertą Sklepów E.Leclerc w Polsce.

 3. Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną takie Usługi jak:

  1. utworzenie Profilu Klienta;

  2. umożliwienie Klientom korzystanie ze spersonalizowanych ofert Usługi w szczególności umożliwianie zapoznania się z promocyjnymi ofertami Sklepów przeznaczonymi dla Klientów;

  3. udostępnianie cyfrowej wersji dowodu zakupu (e-paragonu);

  4. wysyłanie wiadomości do Klientów, Newsletter;

  5. udostępnianie cyfrowej wersji gazetek promocyjnych zawierających ofertę Sklepów;

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego zainstalowania i korzystania z Aplikacji mobilnej wymagane od Usługobiorcy:

  1. posiadanie smartfona lub innego urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub iOS, z dostępem do Internetu;

  2. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do:

  1. korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

  2. podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

  3. nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą przystąpienia do Programu lojalnościowego i aktywowania Konta.

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym; rezygnacji należy dokonać w sposób opisany w §7 Regulaminu Programu lojalnościowego Bonus E.Leclerc [www.leclerc.pl/bonus/regulamin]. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej zostało uregulowane w §5 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc [www.leclerc.pl/bonus/regulamin]

§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.

 2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji został opisany w §6 Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc [www.leclerc.pl/bonus/regulamin].

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Aplikacji mobilnej lub poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji mobilnej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku niemożnością użytkowania przez Klienta z urządzenia mobilnego, na którym zainstalowano Aplikację mobilną lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Klientów wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy i w punktach POK w Sklepach.

 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.

 7. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji mobilnej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.

 8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.

 9. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.

 10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.

 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek